Kontakty:

Ogří Doupě
Moravská 5, Praha

Tel.: +420 222 210 090
e-mail: praha@fantasy.cz

Ogří Doupě na Facebooku

Facebookové skupiny

Modelářství a barvení
Ogří Deskohraní

Otevírací doba:

PO: 11-19
ÚT: 11-22
ST: 11-22
ČT: 11-19
PÁ: 11-22
So: 10-18
NE: 10-18

Miniturnaje 2019:

Nepřehlédněte možnost zúčastnit se miniturnajů AoS, WH40, T9A či dalších. Více naleznete zde.


OGŘÍ DOUPĚ » TURNAJE OGR CUBB » Ogr Cubb 40k
Ogr Cubb Urdesh- 27. -28. dubna 2019

Rychlá navigace
Turnaj Warhammer 40.000
ENGLISH VERSION
Obecné informace

Turnaj Warhammer 40.000

Dovolujeme si Vás pozvat na turnaj Ogr Cubb Urdesh, který se bude konat ve dnech 27. a 28. dubna 2019 opět v prostorách TJ Sokol Strašnice, Saratovská 4, Praha 10.

Propozice OC

- Hrají se všechny beta rules a Formace z Vigilius

Pravidla pro stavbu armád.

- Hraje se na 1650b dle pravidel pro Matched Play
- Maximálně počet použitých detachementů je 2.
- Armáda smí obsahovat 550 bodů z Forge worldu.
- Forge world exmerimental rules nejsou povoleny.
- Maximálně jeden model v armáde může obsahovat keyword: Titanic
- Maximálně jeden model s rolí: Lord of war

Bodování jednotlivých her:

Score se počítá ve třech kategoriích:
Objectivy, body za kartičky a body za zabité jednotky.
Ve všech těchto kategoriích je potřeba udělat rozdíl mezi vašema herníma výsledkama.
Např: já sem udělal 9 herních bodů za kartičky, zatímco Torapu pouze 4 body.
Rozdíl tedy činí 5 koukni se do bodovací tabulky

Cards part:
Opět rozdíl v bodech za karty
7+ 4:0
3+ 3:1
Vše mezi 2:2
-3 1:3
-7 0:4

A zjistím, že rozdíl 5 bodů činní turnajové body 3:1 pro mě.
To samé udělám s bodama za objectivy a s bodama za zabité jednotky.

Nakonec dostanu ještě 1 bonusový bod pokud sem splnil alespoň 2/3 z kategorie First blood, Slay the Warlord a Linebraker.

Ještě upozorňuji, že wipe není automatická prohra, ale hráč co dal wipe, získá pouze plný počet bodů v kategorii objective part.

Celé bodování zde:

Killpoint part:
Počítá se rozdíl v počtu zabitých bodů(počítají se pouze celé mrtvé jednotky)
900+ 4:0
400+ 3:1
Všem mezi tím 2:2
-400 1:3
-900 0:4

Cards part:
Opět rozdíl v bodech za karty
7+ 4:0
3+ 3:1
Vše mezi 2:2
-3 1:3
-7 0:4

Objective part
Opět stejný princip
7+ 4:0
3+ 3:1
Vše mezi 2:2
-3 1:3
-7 0:4

Poslední kategorie, Slay the W, FB a LineB.
Pokud hráč splní alespoň 2/3 dostane automaticky bod.

1. Určení kouzel,warlord traitů a nákup reliců za CP.
2. Hod kostkou o to kdo bude dávat první objective
3. Rozdaní objectivu na střídačku dle pravidel
4. Hod kostkou o výběr strany a výběr toho kdo bude první deployovat(vítez hodu si vybere jednu z těchto dvou věcí)
5. Deploye jednotek, dle pravidel dané mise.
6. Kdo dokončil deploye jako první si bud vybere kdo bude začínat(mise1,3,5) a nebo má +1 na hod o to kdo začne(mise 2,4).
7. Seize the iniciative

Mise:

1.mise:

Deploye: Dawn of war(základní pravidla str.216)
Eternal war: Narrow the search(objectivy 1[a je bodován za 2 body místo 1] se umístí dle mise, 2-6 se dá pouze na Maelstorm misi)(CA2018 str.49)
Maelstorm: Disruptive singals(CA2018 str.54)

2.mise

Deploye: Search and destroyed(základní pravidla str.216)
Eternal war: The Relic(5,10 bodů)(základní pravidla str.223)
Maelstorm: Cleanse and capture(základní pravidla str.230)

3.mise

Deploy: Vanguard strike(základní pravidla str.217)
Eternal war: The four pillars(objectivy 1-4 se umístí dle mise, 5-6 se dá pouze na Maelstorm misi)(CA2018 str.51)
Maelstorm: Visions of victory(CA2018 str.58)

4.mise

Deploye: Front-line assault(základní pravidla str.217)
Eternal war: The Scouring(základní pravidla str.220)
Maelstorm: Spoils of war(základní pravidla str.233)

5.mise

Deploy: Search and destroy(základní pravidla str.216.)
Eternal war: Vital intelligence(objectivy 1-5 se umístí dle mise, 6 se dá pouze na Maelstorm misi)(CA2018 str.48)
Maelstorm: Strategic gamble(CA2018 str.56)

Pravidlo Refined strategy je použito ve všech misích. Pravidlo Acceptable casualties není používáno a je nahrazeno:wipe od 3 kola není automatická prohra, ale hráč co dal wipe, získá pouze plný počet bodů v kategorii objective part. Wipe znamená, že hráče nemá na stole už žádné jednotky nebo pouze jednotky s rolí: Flyer.

Termín uzávření pravidel nových kodexů atd. je 12.4.2019

Přihlášky s armádou posílejte na turnajeod@seznam.cz Armáda by měla být napsána v co nejpřehlednější a nejstručnějším formátu. Do předmětu napište Ogr Cubb

Warhammer 40.000 Tournament

OC Instructions

Army building rules
- The tournament will be played at 1650 pts by Matched Play Rules
- The maximum number of allowed detachments is 2
- The army may contain up to 550 pts of Forge World models
- Forge World experimental rules are NOT allowed
- Up to one model may contain the keyword: Titanic
- Up to one model can be a Lord of War

Scoring the games
Score is calculated from three categories:
Objectives, points for cards and points for destroyed units.
Of all these categories you have to calculate the difference between both player results.
Example: I scored 9 points for cards, while Torapu only scored 4 points. The difference then is 5
points. See the scoring table.

Cards part:
The difference between card points
7+ 4:0
3+ 3:1
Everything between 2:2
-3 1:3
-7 0:4
The difference of 5 points results in 3:1 in favor of me.

I have to do the same with points for objectives and destroyed units.
Finally the player is awarded 1 bonus point if he fulfilled at least ? of objectives from: First Blood, Slay the Warlord, Linebreaker.

Note: If a players army is wiped out, it does not mean automatic defeat. The player who wiped out the army gets only full number of points for objectives.

Scoring tables:

Killpoint part:
Calculate the difference in number of destroyed points (only fully destroyed units are counted)
900+ 4:0400+ 3:1
Everything between 2:2
-400 1:3
-900 0:4

Cards part:
The difference between card points
7+ 4:0
3+ 3:1
Everything between 2:2
-3 1:3
-7 0:4

Objective part
Difference between objectives
7+ 4:0
3+ 3:1
Everything between 2:2
-3 1:3
-7 0:4

Last category:, Slay the W, FB a LineB.
If the player fulfilled at least ? of objectives from: First Blood, Slay the Warlord, Linebreaker, he is awarded 1 point.

Flow of play:
1. Determine spells, warlord traits and buy relics for CP.
2. Roll a die to determine who places the first objective.
3. Place objectives by alternating players as per rules.
4. Roll a die to determine who chooses the table side and who deploys first. The winner of the roll picks one of those options.
5. Deploy units according to the mission rules.
6. The first one to finish deploying his units chooses who has the first turn(in misions 1,3,5) or gets +1 bonus(in misions 2,4).
7. Seize the Initiative

Missions

1st Mission

Deployment: Dawn of War (basic rules page 216)
Eternal War: Narrow the search (objective 1[objective number 1 is for 2 points instead 1] is placed as per mission, 2-6 are placed only on Maelstrom mission) (CA2018 page 49)
Maelstrom: Disruptive Signals (CA2018 page 54)

2nd Mission

Deployment: Search and destroy (base rules page 216)
Eternal war: The Relic (5,10 points) (base rules page 223)
Maelstrom: Cleanse and capture (base rules page 230)

3rd Mission

Deployment: Vanguard strike (base rules page 217)
Eternal war: The four pillars (objectives 1-4 are placed as per mission, 5-6 can be used for Maelstrom mission) (CA2018 page 51) Maelstrom: Visions of victory (CA2018 page 58)

4th Mission

Deployment: Front-line assault (base rules page 217)
Eternal war: The Scouring (base rules page 220)
Maelstrom: Spoils of war (base rules page 233)

5th Mission

Deployment: Search and destroy (base rules page 216)
Eternal war: Vital intelligence (objectives 1-5 are placed as per mission, 6 is placed only on Maelstrom mission) (CA2018 page 48)
Maelstrom: Strategic gamble (CA2018 page 56)

Refined Strategy rule is applied in all missions.

Acceptable casualties rule is not used and is replaced by: wiping out an army from round 3 is not automatic defeat, but the player who caused the army wipe receives only the full amount of points in the objective part category.

Army Wipe means, that player has no units on the table or only units with the keyword Flyer.

Deadline for new codexes and rules is 12th April 2019

Send your applications and army rosters to: turnajeod@seznam.cz
The army roster should be written in a short and clear format.
Into subject write: Ogr Cubb.

Obecné informace:

Turnaj se koná v prostorách TJ Skol Strašnice, Saratovská 4, Praha 10 - cca 5 minut pěšky od stanic metra A Strašnická a tramvají linek 5, 7 a 26 (zastávky Strašnická, Nad Primaskou a Vinice).

V prostorách je možné přespání spartakiádního typu (vlastní spacák a matrace s sebou) s tím, že prostory budou otevřeni již v pátek cca od 20:00 hodin.

Do tělocvičny je vstup povolen POUZE v přezůvkách, bez přezutí nebudou účastníci (ani diváci!) vpuštěni.

Kontakt

V případě dalších otázek či připomínek nás prosím kontaktujte na mail praha@fantasy.cz nebo na telefonním čísle 222 210 090.